prikkels uit een groene hoed

Dat goed om me heen kijken in mijn advieswerk belangrijk is spreekt voor zich.
Veel lezen, veel ideeën, meningen, trends (of hypes), ontwikkelingen die nog aan het ontstaan zijn…. Soms met de snelheid van het licht, dan weer teruggrijpend op ervaringen van jaren geleden.
Als frisdenker met de groene hoed van de Bono op als vanzelfsprekend ook buiten de gebaande paden.
Kritisch, constructief, verdiepend in perspectief, maar ook ‘Patafysisch en met humor …
Dit is de plek waar ik van alles samenbreng rijp en groen  😉

Naschrift:
Omdat Google ook voor YouTube zich allerlei rechten toe-eigent bij het in een blog als deze opnemen van filmpjes, heb ik die oorspronkelijk verwerkte linkjes weer verwijderd….
Zoek zelf binnen YouTube maar even naar rRZ-IxZ46ng en naar aqAUmgE3WyM als je de context / inspiratie van deze post wilt bekijken…

Posted in prikkels | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor prikkels uit een groene hoed

Kunst op WG-terrein in Amsterdam

WG Kunst viert dit jaar haar 25 jarig bestaan. B Daarom is het programma dit jaar extra feestelijk. Zo presenteert WG Kunst opnieuw BINNENsteBUITEN, een kunstroute in de openbare ruimte en dus vrij toegankelijk. In vitrinekastjes op palen verspreid over het WG terrein worden 50 originele kunstwerken getoond. Geel_Kastje De werken zijn gemaakt door kunstenaars uit Amsterdam Oud West en omgeving. Daarnaast worden er kunstwerken van buurtbewoners getoond. Het thema is Toekomst. De kastjes zijn te herkennen aan hun gele kleur. De kastjes staan op zichtafstand van elkaar en er is een plattegrond. De namen van alle deelnemende kunstenaars staan vermeld op de website van WG Kunst. In de zomer worden gratis rondleidingen voor belangstellenden georganiseerd. De route blijft tot 21 september 2022 te zien.

Posted in mensen, prikkels | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Kunst op WG-terrein in Amsterdam

Deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk.

In 2013 ben ik na een stevig assessment opgenomen in het register van de Vereniging van Register Informatici (VRI). Het lidmaatschap impliceert onder meer het naleven van de gedragsregels van de vereniging en het middels permanente educatie voortdurend actualiseren van kennis en vaardigheden. Fusies, reorganisatie, intern gedoe hebben de waarde van het lidmaatschap en de opname in het register als RI geen goed gedaan. Inmiddels heeft een nieuw bestuur de handschoen opgepakt en werkt hard aan een herstel.

De basiswaarden hebben natuurlijk niets aan kracht verloren. Ik onderschrijf de ‘Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening’ zoals die door verschillende branche- en beroepsverenigingen is samengesteld dan ook nog steeds van harte.

De kerncode bevat vier kernwaarden en maakt onverkort deel uit van de gedragscode van onder meer de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) en de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (nvim) die verder een nadere beroepsspecifieke uitwerking van aanvullende bepalingen kennen.

De kernwaarden in de kerncode zijn:

1. Deskundig

Opdrachtnemers zetten de voor de opdracht nodige kennis, ervaring, competenties, vaardigheden en tijd in. Opdrachtnemers maken gebruik van beschikbare kennis en zij kunnen uitleggen en onderbouwen hoe zij in een opdracht tot een bepaald advies, of een bepaalde aanpak zijn gekomen. Opdrachtgevers en vakgenoten zijn daardoor in staat om de vraag te beantwoorden of de voorgestelde aanpak en verleende diensten passend zijn voor de vraagstelling van de opdrachtgever. Bij twijfel zal de professional als opdrachtnemer aannemelijk moeten maken dat hij op een (des)kundige wijze te werk gegaan is. Deze verplichting geldt zowel ten opzichte van de opdrachtgever als van vakgenoten. De deelnemende professionals houden hun kennis en (des)kundigheid op peil door middel van het volgen van studie, opleiding, coaching, deelname aan intervisie of andere daartoe geëigende methoden.

2. Betrouwbaar

Betrouwbaar zijn betekent dat de opdrachtnemer zijn afspraken en toezeggingen nakomt en dat hij geheimhouding betracht en voorzichtig omgaat met vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige (bedrijfs)informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk en/of concurrentiegevoelig karakter draagt, alleen dán mag worden gebruikt, indien het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist, dan wel de wet- of regelgeving daartoe verplicht. Bij het doorgeven van die informatie dient ervoor te worden gezorgd, dat deze niet naar de bron is te herleiden, tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven of de informatie algemeen bekend verondersteld mag worden.

3. Zorgvuldig

Zorgvuldig zijn houdt in dat de professionele dienstverlener, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, rekening houdt met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. Dit betekent ook dat elke conclusie op deugdelijke wijze aannemelijk kan worden gemaakt; dat de opdrachtnemer zich niet alleen bewust is van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie, maar ook van mogelijke ongewenste maatschappelijke of andere effecten. Zorgvuldig zijn betekent daarnaast, dat de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht terughoudend is met het geven van oordelen over personen binnen de organisatie van de opdrachtgever. Een dergelijk oordeel wordt uitsluitend gegeven indien dat in het belang is van het vervullen van de opdracht (en de daarbij in acht te nemen professionele kernwaarden). In voorkomende gevallen gebeurt dat zorgvuldig, goed onderbouwden met respect jegens degene(n) op wie het oordeel betrekking heeft. Onder zorgvuldigheid wordt mede verstaan dat, in geval meerdere opdrachtnemers voor dezelfde opdrachtgever werken, zij hun onderlinge samenwerking en informatievoorziening zo inrichten dat steeds de kwaliteit van de opdrachtuitvoering en het belang van de opdrachtgever voorop staan. In voorkomende gevallen spreken de professionele opdrachtnemers elkaar aan op naleving van de Gedragscode.

4. Professioneel onafhankelijk

In de opdrachtrelatie betekent professioneel onafhankelijk zijn dat de
opdrachtnemer zodanige afstand houdt tot zijn opdracht, zijn opdrachtgever en
diens organisatie dat hij zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen
en weten kan en zal aanwenden. Hieraan wordt afbreuk gedaan wanneer de
opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht feiten of inzichten
onverwerkt laat die een opdrachtnemer niet buiten beschouwing behoort te laten,
doordat hij zich laat leiden door persoonlijke belangen of door de belangen van
derden. De deelnemende professionals en organisaties zullen in hun hoedanigheid
van opdrachtnemer doen wat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht om (de
schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Deze vier kernwaarden staan niet los van elkaar. Ze ontlenen hun kracht aan
hun onderlinge samenhang. In geval van een conflict tussen kernwaarden is een
zorgvuldige afweging vereist om te bepalen wat gepast is.

Posted in Geen categorie, professionele kernwaarden | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk.

Manifest: Samen naar een duurzame digitale samenleving

Digitalisering veranderde de afgelopen tien jaar ons dagelijks leven, arbeid en werkgelegenheid, de wetenschap, bedrijvigheid, veiligheid en onze democratie. En de grootste veranderingen moeten nog komen.
Duurzaamheid, kennisontwikkeling, inclusiviteit, privacy, gezondheid en zeker ook onderwijs zijn wat mij betreft thema’s die veel extra aandacht vragen…
Mooi dat inmiddels zo’n honderd toonaangevende bedrijven, instellingen en onderwijsorganisatie de oproep aan het komende kabinet om te komen tot een duurzame digitale samenleving onderschrijven.
In een vijftal aanbevelingen worden concrete maatregelen aangereikt:
1. Investeer in de basis: opleidingen en kennisontwikkeling
2. Versnel de digitalisering van gezondheid, energie, steden, mobiliteit en onderwijs
3. Geef de digitale voorlopers (startups, topsectoren) een extra zet
4. Besteed aandacht aan zorgen over digitalisering, zoals mogelijk baanverlies
5. Zorg dat digitalisering ook in de politiek belegd is.

Tijdens het jaarcongres van ECP (nov 2016) is het manifest aan verschillende politieke partijen aangeboden….
Het zal mij benieuwen…
Op de site van VNO NCW lees je meer over het manifest.

Posted in duurzaamheid, onderwijs, veiligheid, privacy en vrijheid | Reacties uitgeschakeld voor Manifest: Samen naar een duurzame digitale samenleving

Groen slotje op website

De schaduwzijde van big data, privacy en dus ook het bewust omgaan met informatie en het beveiligen van gegevens, zijn in mijn werk actuele en belangrijke thema’s. Eén van de achterliggende thema’s is het afluisteren van het dataverkeer. Daaruit is veel informatie over de internetgebruiker af te leiden.

letsencryptOm daar meer zicht op te krijgen draai ik mee in de Beta-test van mijn provider Greenhost, die op basis van Let’s Encypt TLS certificaten op je domein beschikbaar maakt. Het gaat dan om het versleutelen van verbindingen op basis van TLS. Je kent het van het groene slotje. In de blogpost van Greenhost vind je meer informatie van het wat en waarom van TLS versleuteling en certificaten. Ook op de webpagina van Veez dus sinds kort ook een groen slotje 🙂

slotje-veez

greenhost, duurzame webhosting, digitale veiligheid

Posted in veiligheid, privacy en vrijheid | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Groen slotje op website

Meet Alex

Afgelopen dinsdag kruiste mijn pad dat van Alex.

Tijdens de bijeenkomst van LRN21 waarin onderwijs en bedrijfsleven werken aan de 21st century skills zag ik hem al zitten. En nadat een van de sprekers Alex had geïntroduceerd besloot ik dat Alex een poosje met mij mee zal reizen.

Want zoals op de site movingpeople.nu te lezen is heeft Alex1Alex een verhaal dat verteld moet worden:

Bijna 60 miljoen mensen zijn op de vlucht, wereldwijd. Dat komt neer op bijna 60 miljoen individuele verhalen. Verhalen waar niemand op zit te wachten. Erger nog, mensen waar niemand op zit te wachten. Juist nu willen wij vluchtelingen daarom een gezicht geven en hun verhalen vertellen. Om ogen te openen, empathie en sociale cohesie te versterken….

Zo zit hij dus links of rechts op mijn werkplek en dan weer eens midden op een vergadertafel. Daar doet Alex zijn werk!

Het prachtig gekleurde beeldje dat in samenwerking met een sociale werkplaats is gemaakt door PowerOfArt is steeds aanleiding tot gesprek. Natuurlijk over Alex, maar ook over vrijheid, op de vlucht zijn, diversiteit, hoe bevoorrecht we zijn, wat mensen zelf in hun omgeving doen en betekenen voor anderen…

alex5

Ik kijk naar buiten en zie het hek dat daar al tijden staat….

Dan realiseer ik me dat onze wegen binnenkort weer zullen scheiden omdat Alex zijn verhaal ook weer elders kwijt wil. Maar komende week of zo ‘moved’ Alex mij en mijn omgeving nog even.

Ik wil je vragen het verhaal van Alex (http://movingpeople.nu/alex/) te lezen en zijn verhaal, of dat van een van de andere geportretteerden verder te vertellen.

Posted in mensen, opmerkelijk, prikkels, veiligheid, privacy en vrijheid | Tagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Meet Alex

Privacy verklaring

Veez waardeert de persoonlijke levenssfeer en respecteert de privacy. Het bedrijf uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken is niet mogelijk. Het verantwoord omgaan met gegevens en privacy vraagt en krijgt doorlopend de aandacht. U heeft er recht op! Wat Veez registreert en verwerkt en waarvoor is hier te lezen.

Posted in veiligheid, privacy en vrijheid | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Privacy verklaring

Nieuwe Toolbox van Bits of Freedom life!

Je bewust zijn van je omgeving en welke ‘beelden’ je achterlaat is zeker iets om regelmatig stil bij te staan. Dat geldt natuurlijk ook voor de digitale wereld waarin je je begeeft. Dat vraagt echter meer inzicht in de mogelijkheden en risico’s, of die nu goed of ongewenst zijn. De nieuwe toolbox van bits of freedom biedt een mooi houvast om direct aan de gang te gaan. Privacy, anonimiteit en beveiligen zijn thema’s die ook jou aangaan. Doen dus ! Loop je vast, of zoek je ondersteuning om binnen je werkomgeving met bewustwording aan de gang te gaan: Ik denk graag met je mee.
Bits of Freedom toolbox

Posted in veiligheid, privacy en vrijheid | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe Toolbox van Bits of Freedom life!

Links naar andere webpagina’s

Op de pagina’s van Veez vindt u links naar andere webpagina’s. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak. Voor de inhoud of enig ander materiaal op de pagina’s waarnaar verwezen wordt kan ik op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen. Ik heb er geen enkele invloed op.

Posted in Geen categorie | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Links naar andere webpagina’s

De kansen bij krimp

Voor veel scholen is krimp nu of in de nabije toekomst realiteit. En dan komt mogelijk de periode waarin je ‘kleine school’ wordt.

Sluiten, fuseren of innoveren..
Rond dat thema wordt een kleinschalige workshop (max. 15 personen) georganiseerd. Over de juridische, financiële en onderwijskundige aspecten van krimp.

Doelgroep: schoolleiders, bestuurders, leden van de medezeggenschapsraad (MR),

Wanneer: wo 18 juni 2014, 10.00 u. – 16.00 u.
Waar: Veez, Waalkade 45a, 5301 CH Zaltbommel

In de workshop zullen aan de orde komen:

* De financiële randvoorwaarden. Hoe door samenwerking winst is te behalen.
(Jan Lepeltak, LearningFocus / Peter Tolen, Veez).

* De onderwijskundige aspecten. Hoe kleine scholen kwaliteit kunnen bieden.
(Jan Lepeltak, LearningFocus).

* De juridische aspecten van fusie, overname en sluiting.
(Dik Berkhout, Jurion).

* Strategische keuzes in de praktijk: fuseren, innoveren of sluiten.
(Peter Tolen, Veez).

Over de workshopleiders:

– Mr. Dik Berkhout. Onderwijsjurist, gespecialiseerd in fusies. Adviseert medezeggenschapsraden (MR’s) en individuele onderwijsaanvragers. Oprichter Jurion .

– Drs. Jan Lepeltak. Werkte als lector ICT en veranderende didactiek met kleine scholen op de Waddeneilanden en Friesland. Adviseert schoolbesturen.MR’s, en gemeentebesturen. Oprichter LearningFocus. Lezingen op talrijke conferenties.

– Ing. Peter Tolen RI. Al 25 jaar actief op het snijvlak van ICT en maatwerk onderwijs. Specialist op gebied van organisatieverandering, competentieontwikkeling en ICT.

Kosten voor de hele dag € 250.- ex. btw en incl. lunch, borrel en documentatiemap met slides, samenvattingen en achtergrondartikelen.

Informatie en inschrijven via j.lepeltak@learningfocus.nl of 06 53927287

learningfocus jurion Veezlogo

Posted in onderwijs | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor De kansen bij krimp

Donald Duck blijft altijd jong…….

Op twitter, in de Vives, bij de onderwijsnieuwsdienst, de minister, ja zelfs bij shownieuws was het een vermelding waard:. Donald helpt bij de zoektocht naar ICT talent en het jeugdblad met zijn naam wordt ingezet als marketing instrument. Maar of ik nu wat te lang mee loop, ieder ‘nieuwtje’ tegenwoordig voor zoete koek geslikt wordt, of dat het collectieve geheugen niet met de snelheid van vandaag is meegegroeid, ik kan als ‘nieuwtje’ melden dat dit niet nieuw is… donald1Al in het vorige millennium (1997) heeft mijn toenmalige collega Aaldrik de uitgever van ‘Het vrolijk weekblad’ (dat was althans vroeger de ondertitel van mijn lijfblad), aangezet tot het uitbrengen van een speciaal computernummer. Vol spannende strips waarin Willie Wortel en computers met diskettes een hoofdrol speelden en een uitleg over het internet ‘waarop je allerlei leuke dingen kunt opzoeken’. Ook was er een advertentie opgenomen waarin mijn werkgever aangaf dat jong talent later bij haar zeker welkom zou zijn. Aaldrik heeft er destijds zelfs een prijs voor gehad. En over geheugen gesproken:
donald2Ik hoop maar dat niet te veel lezertjes van toen hun zinnen op een baan bij die club gezet hebben. Het bedrijf heeft de mooie beloftes en toezeggingen aan het personeel niet waar kunnen maken. De sollicitatie termijn is alweer een paar jaar gesloten. Ook de manier waarop vandaag de dag geprogrammeerd wordt lijkt in veel gevallen in niets meer op hoe we in het COBOL-tijdperk werkten. Bij het nieuwe initiatief van kennisnet om kinderen zo vroeg mogelijk te leren programmeren heb ik dan ook zo mijn gedachten. Gelukkig blijft Donald altijd jong en staat ook hij samen met kwik, kwek en kwak midden in een wereld vol ICT. Ik ga dit keer voor het eerst digitaal smullen van de nieuwe avonturen, want net als vroeger ben ik erg benieuwd naar het vervolg, ook in de wereld van de ICT!

Posted in opmerkelijk | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Donald Duck blijft altijd jong…….