Privacyverklaring

Veez waardeert en eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer. Veez verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en conform de bestaande waarborgen voor de bescherming van privacy. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Privacy.
Het verantwoord omgaan met gegevens en privacy vraagt en krijgt doorlopend de aandacht. U heeft er recht op!
Het bedrijf uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken is niet mogelijk. Het betreft dan persoonsgegevens van (voormalige) klanten die nodig zijn voor het relatiemanagement danwel het leveren of verrekenen van de diensten met Veez. Ook bij onverhoopte geschillen kunnen deze gegevens gebruikt worden. (AVG art. 6.1.b: uitvoering van de overeenkomst of AVG art. 6.1.f: gerechtvaardigd belang)

Als deze privacyverklaring aanleiding is voor vragen of zorg, of als u gebruik wilt maken van het recht op inzage, rectificeren, of in bepaalde gevallen wissen van de over u geregistreerde gegevens bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Met klachten kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld over medische achtergrond, ras, geloof, BSN) worden bij Veez niet verwerkt.
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u deelt via sociale netwerken als bijvoorbeeld Linked-In.
Om ook de vertrouwelijkheid van (bedrijfs-) gegevens van relaties van Veez waar mogelijk te borgen, worden gegevensbestanden zo mogelijk versleuteld en voorzien van een wachtwoord op computers binnen Europa opgeslagen.
E-mailverkeer met Veez wordt bij de hoster van Veez niet gelogd (zie greenhost.nl)
Uw persoonsgegevens worden, behoudens de gevallen genoemd in de wet, zonder uw expliciete instemming nooit gedeeld..

Deze website van Veez maakt geen actief gebruik van Cookies. Dit uitgangspunt kent echter wel een aantal kanttekeningen:
De server waarop deze website draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser etc.
Deze rapportages worden uitsluitend als daar aanleiding toe is gebruikt om misbruik van de site, bijvoorbeeld door het hotlinken naar afbeeldingen of bestanden of om overijverige zoekmachines te traceren. De informatie wordt door Veez nadrukkelijk niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.

Indien maatschappelijke, wettelijke of bedrijfsontwikkelingen daar reden voor geven zal deze verklaring (zonder vooraankondiging) worden aangepast.

CC-by Op deze verklaring is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Disclaimer: Links naar andere webpagina’s

Op de pagina’s van Veez vindt u links naar andere webpagina’s. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak. Voor de inhoud of enig ander materiaal op de pagina’s waarnaar verwezen wordt kan ik op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bekijken van presentaties van Slideshare, video’s van Vimeo of YouTube, of een profiel op LinkedIn. Door die diensten wordt mogelijk informatie over bezoekers bijgehouden. Veez heeft geen inzicht in, laat staan invloed op, deze registratie of het gebruik van de zo verzamelde informatie.